wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Strzyżowie.

Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Strzyżowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Strzyżowie..

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-03-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2011-03-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny
 • i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań
 • Strona nie zawiera informacji o zakresie działalności podmiotu publicznego – w postaci nagrania treści
 • w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania; strona zawiera tekst, który może być odczytany przez syntezator mowy, przy pomocy czytnika ekranu
 • Strona zawiera dokumenty PDF, DOC, XLS z niepoprawną logiczną strukturą dokumentu, redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-12-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bogdan Florek.
 • E-mail: dyrektor@ddz.strzyzowski.pl
 • Telefon: 17 27 61 002

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Strzyżowie
 • Adres: ul. Sobieskiego 7/1
  38-100 Strzyżów
 • E-mail: dyrektor@ddz.strzyzowski.pl
 • Telefon: 17 27 61 002

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Dziecka im. Janusza Korczaka  w Strzyżowie umiejscowione jest w budynku pałacowym znajdującym się przy ul. Sobieskiego 7/1.  Do budynku prowadzą dwa wejścia.  Główne wejście znajduje się od  strony
ul. Sobieskiego oraz istnieje możliwość wejścia od prawej strony budynku. Do jednego wejścia prowadzą schody.  Dom Dziecka zapewnia w części budynku wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.