wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Strzyżowie.

Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Strzyżowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Strzyżowie..

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-03-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2011-03-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny
 • i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań
 • Strona nie zawiera informacji o zakresie działalności podmiotu publicznego – w postaci nagrania treści
 • w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania; strona zawiera tekst, który może być odczytany przez syntezator mowy, przy pomocy czytnika ekranu
 • Strona zawiera dokumenty PDF, DOC, XLS z niepoprawną logiczną strukturą dokumentu, redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bogdan Florek.
 • E-mail: dyrektor@ddz.strzyzowski.pl
 • Telefon: 17 27 61 002

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Strzyżowie
 • Adres: ul. Sobieskiego 7
  38-100 Strzyżów
 • E-mail: dyrektor@ddz.strzyzowski.pl
 • Telefon: 17 27 61 002

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Dziecka im. Janusza Korczaka  w Strzyżowie umiejscowione jest w budynku pałacowym znajdującym się przy ul. Sobieskiego 7.  Do budynku prowadzą dwa wejścia.  Główne wejście znajduje się od  strony
ul. Sobieskiego oraz istnieje możliwość wejścia od prawej strony budynku. Do jednego wejścia prowadzą schody.  Dom Dziecka zapewnia w części budynku wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.