wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

O nas

Dom Dziecka w Strzyżowie jest samodzielną jednostką organizacyjną Powiatu Strzyżowskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Bezpośrednio podlega Zarządowi Powiatu w Strzyżowie. Kieruje nim Dyrektor, który jest odpowiedzialny za właściwą działalność Domu Dziecka, realizację standardów opieki i wychowania oraz usług świadczonych na rzecz wychowanków.

Dom Dziecka działa na podstawie:

a/ Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013, poz.135 z późn. zm.)

b/ Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013, poz. 595 z późn. zm.) 

c/ Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)

d/ Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)

e/ Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm)   

f/ Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2011, Nr 292, poz. 1720

g/ Statutu Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Strzyżowie.

 

onas

 

Dom Dziecka w Strzyżowie jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, zapewniającą opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej.

Naszym wychowankom zapewniamy w szczególności:

  • warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego, z uwzględnieniem zaspokajania potrzeb emocjonalnych, kompensujących brak domu rodzinnego
  • odpowiednie warunki mieszkaniowe, całodzienne wyżywienie, zaopatrzenie w bieliznę, odzież i inne przedmioty osobistego użytku, w tym zabawki
  • zajęcia socjalizujące, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, resocjalizacyjne, terapeutyczne rekompensujące brak wychowania w środowisku rodzinnym i przygotowujące do życia społecznego a dla dzieci niepełnosprawnych odpowiednią rehabilitację i zajęcia specjalistyczne
  • opiekę pielęgnacyjną a w razie potrzeby konsultację i opiekę lekarską
  • kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych Realizując potrzeby wychowanków kierujemy się przede wszystkim:
  • poszanowaniem praw dziecka
  • potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych, koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwoju zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych
  • potrzebą działań przygotowujących do samodzielnego życia
  • poszanowaniem praw rodziców wynikających z prawa rodzinnego a przede wszystkim do kontaktowania się z dzieckiem
  • potrzebą działań podtrzymujących więzi dziecka z rodziną i umożliwiających jego powrót do rodziny

 

 

salon

 

 

Nasz dom jest placówką ponadlokalną, koedukacyjną, w której przebywa 30-ro wychowanków, w wieku od 7-iu do 18-tu lat. Mieszkają z nami również i starsi wychowankowie, co jest spowodowane kontynuowaniem nauki w szkole, którą rozpoczęli przed ukończeniem 18-go roku życia.
Pracę opiekuńczo-wychowawczą prowadzi w placówce zespół pedagogów z pełnymi kwalifikacjami, wszyscy mają wyższe wykształcenie. W domu dziecka zatrudnionych jest 9-u wychowawców, pedagog, terapeuta i dyrektor.                                  Projekt organizacyjny naszego domu przewiduje podział na trzy grupy wychowawcze, z których każda ma stałych wychowawców kierujących procesem wychowawczym przydzielonych im wychowanków. Pracę wychowawczą opieramy na indywidualnym planie pracy z wychowankiem oraz jego rodziną.
W domu działa Samorząd Wychowanków, który wybierany jest przez wszystkich wychowanków większością głosów. Zasady jego działania określa Regulamin Pracy Samorządu Wychowanków. Wychowankowie są włączani do współgospodarzenia i współdziałania np. w zakresie zapewnienia właściwych warunków życia czy współtworzenia norm postępowania.
W pracy naszej dużą uwagę zwracamy na organizowanie czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań u naszych wychowanków. To wychowawcy są animatorami czasu wolnego: kształtują odpowiednią kulturę spędzania czasu wolnego, kreują pozytywne wzorce oraz rozwijają umiejętności gospodarowania czasem wolnym. Bogata oferta kół zainteresowań, promowanie aktywnego wypoczynku to szansa na rozwijanie zdolności i zainteresowań, a także przeciwdziałanie nudzie, powstawaniu przemocy , agresji i nałogom.
W placówce prowadzone są zajęcia plastyczne i artystyczno-techniczne, na których proponujemy różne techniki pracy. Pracujemy z farbami, włóczką, nićmi, materiałami przyrodniczymi, ciastem solnym, masą papierową, bibułą, papierem kolorowym, itp.  

 

 

n_pr

 

Zajęcia te traktujemy jako metodę terapii. Dzieci na tych zajęciach rozluźniają się, wyciszają, otwierają, doskonalą sprawności manualne. Poprzez te zajęcia realizujemy wiele celów.  Ponadto rozbudzamy zainteresowania, kształtujemy nawyki aktywnego spędzania czasu wolnego oraz uczymy wykonywać przedmioty użyteczne np. ozdoby świąteczne, kartki świąteczne, witraże, wyszywane obrazki itp. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia sportowe oraz zajęcia krajoznawczo-turystyczno. W tym celu, dzięki ofiarności sponsorów, udało się nam skompletować odpowiedni sprzęt sportowy i wychowankowie mogą mieć zajęcia na przydomowym boisku sportowym, na siłowni, na basenie, na lodowisku, na stoku narciarskim oraz mogą wyjeżdżać na rajdy piesze w góry, na rajdy rowerowe, na biwaki pod namioty itp.
Wychowankowie mają również możliwość rozwijania zainteresowań przyrodniczych i nabywania umiejętności ogrodniczych. Wspólnie sadzimy kwiaty doniczkowe, które wychowankowie pielęgnują na parapetach okiennych, ukwiecamy otoczenie domu sadząc kwiaty w donicach, w skrzynkach okiennych i na rabatach kwiatowych.
Na zajęciach kulinarnych z kolei wychowankowie, szczególnie ci najstarsi uczą się przygotowywać proste potrawy, desery i piec ciasta. Mamy również dobrze wyposażoną salę komputerową, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród wychowanków.
Życie naszego domu wzbogacane jest tradycją wspólnego celebrowania urodzin wychowanków, uroczystości I Komunii Św., świąt itp., na które zapraszani są rodzice naszych wychowanków, sponsorzy oraz zaprzyjaźnieni goście.
W pracy naszej nie zapominamy także o tych, którzy już opuścili nasz dom tzn. usamodzielnili się. Należy tutaj zaznaczyć, że zdecydowana ich większość nadal kontynuuje naukę w różnych szkołach uzupełniających, jak również na studiach uczelni wyższych. W miarę naszych możliwości wspieramy ich i staramy się im pomagać w rozwiązywaniu różnych problemów.
Aby poszerzyć ofertę i atrakcyjność naszych działań współpracujemy z wieloma instytucjami np. Centrum Sportu i Turystyki, Domem Kultury, Parafią rzymsko-katolicką, z mediami (radio i TVP Rzeszów) i światem kultury ( Teatr Maski i Aktora w Rzeszowie).