wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Domu Dziecka w Strzyżowie „Serca Sercom" posiada status stowarzyszenia i z dniem 03.03.2011 r. zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000377538.

Uwaga: Na konto Stowarzyszenia nie można dokonywać włat 1%podatku. Stowarzyszenie nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

Celem stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc wychowankom domów dziecka, a w szczególności pomoc dla Domu Dziecka w Strzyżowie, jako placówki opieki całodobowej, która zaspokaja potrzeby życiowe dzieci i młodzieży, zgodnie z ustalonymi standardami opieki i wychowania oraz standardami usług opiekuńczo-wychowawczych.

Stowarzyszenie realizuje swoje zadania poprzez:

 1. Prowadzenie działań na rzecz pomocy dzieciom dla właściwego i prawidłowego rozwoju, poprawy warunków wychowawczych, zdrowotnych i materialnych oraz umożliwienie prawidłowego przebiegu procesu rozwoju i socjalizacji.
 2. Działania na rzecz powrotu dzieci do rodzin naturalnych - współpraca z rodzinami poprzez pomoc w podejmowaniu wszelakich terapii, aktywizowanie do działań na rzecz poszukiwania pracy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych - szkolenia i prelekcje.
 3. Zaspakajanie potrzeb emocjonalnych, kompensujących brak domu rodzinnego - poszukiwanie rodzin zaprzyjaźnionych, zastępczych i adopcyjnych.
 4. Ochronę i promowanie praw dzieci i młodzieży.
 5. Pomoc byłym oraz usamodzielniającym się wychowankom w kształtowaniu ich dalszych warunków bytowych.
 6. Organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dzieci i młodzieży.
 7. Organizowanie imprez sportowych, artystycznych i kulturalnych integrujących dzieci i młodzież z domów dziecka ze społecznością lokalną oraz działania na rzecz integracji europejskiej.
 8. Organizowanie spotkań i prelekcji dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
 9. Organizowanie społecznego wolontariatu oraz jego promocja w szerszych kręgach społecznych i środkach masowego przekazu.
 10. Udział w programach społecznych, inicjowanie własnych.
 11. Współpracę z organizacjami i instytucjami zajmującymi się statutowo pomocą rodzinom, działającymi w środowisku rodziców i dzieci oraz z osobami prawnymi, fizycznymi, celem realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia.
 12. Wsparcie dla działań Domu Dziecka w osiągnięciu standardów wychowania i opieki oraz standardów usług świadczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 13. Nawiązywanie kontaktów z państwowymi oraz pozarządowymi instytucjami i organizacjami a także organizowanie akcji ofiarności społecznej, pozyskiwanie partnerów, darczyńców, sponsorów celem współpracy i pozyskiwania środków finansowych.
 14. Gromadzenie środków na remonty i modernizację Domu Dziecka w Strzyżowie celem poprawy warunków mieszkalno-bytowych dzieci i młodzieży.
 15. Organizowanie szkoleń, seminariów i wykładów dla członków Stowarzyszenia oraz pracowników Domu Dziecka, celem doskonalenia wiedzy i umiejętności podnoszących jakość świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych.
 16. Finansowe i rzeczowe wspieranie najzdolniejszych wychowanków oraz byłych wychowanków Domu Dziecka w Strzyżowie.